Algemene voorwaarden - Hapklaar

Algemene voorwaarden

Artikel 1: toepassing

Deze algemene voorwaarden gelden voor elke opdracht die Hapklaar (BE0628.543.667) uitvoert. De opdrachtgever doet afstand van zijn tegenstrijdige voorwaarden.

Artikel 2: offertes

Een offerte van Hapklaar geldt 30 kalenderdagen. Ze telt alleen in haar totaliteit, en biedt geen garantie voor prijzen in de toekomst.

Artikel 3: correcties

Tot 15 kalenderdagen na de oplevering van een tekstvoorstel of adviesdocument heeft de opdrachtgever recht op correcties en aanpassingen. Tenzij die buiten de projectomschrijving van de offerte vallen, of indruisen tegen de briefinginformatie. Dan beschouwt Hapklaar de wijzigingen als extra werk (zie artikel 4).

Artikel 4: extra werk

Hapklaar voert nooit extra werk (zie artikel 3) uit zonder dat vooraf te signaleren aan de opdrachtgever. Die laatste krijgt daarvoor een nieuw prijsvoorstel of kiest ervoor om het extra werk in regie te laten uitvoeren.

Artikel 5: facturatie

Hapklaar factureert een opdracht na goedkeuring van de opdrachtgever. Die ontvangt de factuur via het e-mailadres waarmee hij de offerte goedkeurde.

Reageert de opdrachtgever niet binnen de 15 kalenderdagen na oplevering? Dan factureert Hapklaar de opdracht.
Duurt een opdracht langer dan 30 kalenderdagen? Dan factureert Hapklaar de geleverde prestaties maandelijks.

Artikel 6: oponthoud

Ligt de uitvoering van een opdracht 15 kalenderdagen stil door toedoen van de opdrachtgever (al dan niet als gevolg van overmacht van zijn kant)? Dan mag Hapklaar de geleverde prestaties en gemaakte kosten factureren.

Artikel 7: verzet

Gaat een opdrachtgever niet akkoord met een factuur? Dan tekent hij binnen de 8 kalenderdagen verzet aan via een aangetekende brief. Anders beschouwt Hapklaar de factuur als aanvaard.

Artikel 8: betalingstermijn

De betalingstermijn van elke factuur is 30 kalenderdagen na de factuurdatum. Bij verval van de betalingstermijn is de opdrachtgever Hapklaar een schadevergoeding verschuldigd van 15% van het factuurbedrag. Daarnaast geldt een verwijlinterest van 1% per begonnen maand na de vervaldag.

Artikel 9: intellectueel eigendom

Vanaf de volledige betaling van de factuur draagt Hapklaar de intellectuele eigendomsrechten op geleverde teksten integraal over aan de opdrachtgever. Die (her)gebruikt de teksten naar believen.

Artikel 10: aansprakelijkheid

Hapklaar is niet aansprakelijk voor briefingdocumenten en geleverde teksten. De opdrachtgever controleert het eindproduct altijd op onjuistheden en aanvaardt daarbij zijn aansprakelijkheid.

Artikel 11: vertrouwelijkheid

Hapklaar gaat vertrouwelijk om met alle informatie die het in het kader van een opdracht ontvangt. Het beschermt de belangen van de opdrachtgever, die op zijn beurt de belangen van Hapklaar beschermt. Hij deelt de werkwijze en documenten van Hapklaar niet met derden zonder schriftelijke goedkeuring.

Artikel 12: betwisting

De naleving van deze afspraken valt onder het Belgische recht. Betwistingen worden beslecht door de rechtbanken van Brussel.